רשימת ספקים

בדו"ח זה תוכל להדפיס את רשימת הספקים שהינך עובד מולם לפי מיונים שונים
דו"ח זה מציג לפניך את רשימת הספקים.
ניתן לבחור את אופן הצגת הספקים כגון לפי מספר שפק שם ספק ועוד...

רשימת ספקים - תמונה


רשימת ספקים


קישורים נוספים:

הוראות הפעלה לקופה רושמת