F9 ניהול שעון נוכחות דרך הקופה רושמת

תוכנית זאת מנהלת את שעון הנוכחות של העובדים גם במישמרות של 24/7.
לפניך מסך קליטת שעון נוכחות דרך הקופה הרושמת. הקשת F9 תפתח את המסך המוצג לפניך

 1 F9 ניהול שעון נוכחות דרך הקופה רושמתישנם שני מצבים לקליטת שעון הנוכחות.
1. העברת כרטיס בקורא המגנטי המצורך לקופה. (גם כרטיס קופת חולים למשל)
2. הקשה ידנית של המספר.

ניהול שעון נוכחות דרך הקופה רושמת

לאחר שהעברת את כרטיס הנוכחות יפת לפניך המסך הבא.

 2 F9 ניהול שעון נוכחות דרך הקופה רושמת ישנה אפשרות להעביר בקופה עד ארבע כניסות ויציאות במהלך המשמרת.
אם העסק שלך עובד 24 שעות בדוחות יצוין משך הזמן של שני הימים. כלומר אין הגבלה מתי מתחילה או מסתיימת המשמרת.

קישורים נוספים:
הוראות הפעלה לקופה רושמת